STATUT

DOKUMENTY

STATUT FUNDACJI 7Health Foundation

(tekst jednolity z dnia 22 listopada 2018 roku)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą 7Health Foundation zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez „Fundatorów”: Daniela Kubacha, Tomasza Młodzianowskiego oraz Mirosława Mańkiewicza, aktem notarialnym z dnia 22 listopada 2018 roku, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej nr 17 lok. 74, przed notariuszem Katarzyną Duduś, Repertorium A numer 5479/2018.

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie, w tym również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Fundacja jest powołana na czas nieoznaczony.

 6. Organem nadzorującym Fundację jest minister właściwy do spraw środowiska.

§ 3

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

 

 

 

Rozdział II

Przedmiot i Formy działania Fundacji

§ 4

Celami Fundacji są:

 • poprawa jakości zdrowia i życia,
 • promowanie Polski na świecie,
 • budowanie postawy patriotycznej,
 • promocja ekologii,
 • edukacja społeczeństwa na rzecz środowiska.

§ 5

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 1. organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa,
 2. promocję zdrowego stylu życia na różnego rodzaju eventach, konferencjach oraz w mediach,
 3. aktywizację różnych grup społecznych do troski o środowisko na różnego rodzaju eventach, konferencjach oraz w mediach
 4. organizowanie i wspieranie różnego rodzaju akcji na rzecz ochrony zdrowia i środowiska,
 5. promocję i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska,
 6. wspieranie organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska,
 7. tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania,

 8. działalność leczniczą, rehabilitacyjną i wspierającą służbę zdrowia,
 9. działalność promocyjną i informacyjną, w tym w szczególności drogą, internetową, e-mailową,
 10. działalność sportową i kulturalną,
 11. działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej,
 12. działalność doradcza,
 13. udzielanie wsparcia z zakresie pomocy społecznej,
 14. działalność na rzecz rolników i sektora rolnego,
 15. udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów, które w szczególności prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz firm, które wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, z przeznaczeniem tej pomocy na nowe technologie, rozwiązania organizacyjne, medyczne i zarządzanie,

 16. działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów,

 17. działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, grup marginalizowanych,
 18. konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo,
 19. promocja i organizacja wolontariatu,
 20. udzielanie pomocy finansowej,
 21. działalność oświatową i edukacyjną,
 22. udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez,
 23. promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu,
 24. działalność wydawniczą.

2. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

 

 

Rozdział IIa

Działalność gospodarcza Fundacji

§5a

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

 3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

 4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, w tym określi przedmiot działalności gospodarczej.

 5. Szczegółowy zakres i przedmiot działalności gospodarczej Zarząd wskaże w akcie wewnętrznym.

 6. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych).

2. Majątek Fundacji, poza funduszem założycielskim, stanowić będą środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa, nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

  1. dotacji i subwencji,
  2. wpłat środków pieniężnych przez Fundatorów,
  3. środków publicznych,
  4. spadków i darowizn,
  5. kwot odpowiadających części podatku należnego od danego podatnika przekazanych Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie określonym w przepisach prawa podatkowego,

  6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  7. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
  8. zysku z lokat w bankach,
  9. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 7

1. Władzami fundacji są:

1) Zgromadzenie Fundatorów,

2) Zarząd Fundacji.

§ 8

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Zgromadzenie Fundatorów składa się z dwóch do sześciu członków.

3. Członkami pierwszego składu Zgromadzenia Fundatorów są Fundatorzy.

4. Następnych członków Zgromadzenia Fundatorów na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zgromadzenia, powołuje swą decyzją Zgromadzenie Fundatorów.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zgromadzenia Fundatorów i przez to pozbawienie go członkostwa w Zgromadzeniu Fundatorów, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zgromadzenia Fundatorów.

6. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zgromadzenia Fundatorów.

7. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

8. Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów kieruje pracami Zgromadzenia Fundatorów, reprezentuje je na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zgromadzenia Fundatorów.

9. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 9

1. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności nie mniej niż 2 członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 10

1. Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:

1) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6) Nadzór nad działalnością Fundacji.

7) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 11

1. Zgromadzenie Fundatorów w celu wykonania swych zadań jest uprawnione do:

1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§12

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony.

2. Zgromadzenie Fundatorów powołuje Prezesa Zarządu oraz dwóch vice Prezesów Zarządu.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

2) uchwalanie regulaminów,

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Zgromadzeniu Fundatorów roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć wszystkich postanowień statutu, w tym również celów Fundacji.

Rozdział V

Połączenie z inną Fundacją

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.

§ 18

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

2. Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:

1) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji j planu zaspokojenia zobowiązań,

5) ściągnięcie wierzytelności. Wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 19

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

Daniel Kubach Tomasz Młodzianowski Mirosław Mańkiewicz